Vietnam

Language selector:

Ambassador

Dr. Bảo Thy Vương
Lecturer / Head of Health Sciences Faculty
Mekong University
Mekong, Vietnam

Ambassador’s Report

As GHI Ambassador for Vietnam, I recognize the important role that the Global Harmonization Initiative (GHI), an international non-profit network of individual scientists plays in order to promote harmonization of global food safety regulations and legislation. In addition, GHI is known as striving to develop scientific consensus on key food safety matters to ensure safety while reducing unnecessary food destruction, and supporting consistent, science-based food regulations.
Based on the GHI Guidelines, I will take responsibilities for the following areas:

Promoting the purposes and specific goals that GHI contribute in a variety of ways, such as:

 • Publishing GHI in food-related magazines and journals
 • Participating in and representing GHI at local conferences
 • Sharing and disseminating information about GHI publications
 • Translating GHI documents

Identifying experts/specialists in my regions who can or will do one or more of the following areas:

 • Joining GHI as members
 • Participating in consensus-building activities through GHI Working Groups related to their scientific field or professional discipline
 • Providing expert review of GHI consensus documents
 • Acting as authors or editors of GHI books

Dr. Bảo Thy Vương is a member of Vietnamese Association of Food Science and Technology (VAFoST) and member of Board of Editors for Mekong University Science Journal.
She is also Volunteer project coordinator of the Community Food Project of which the objectives are: to provide accurate and reliable knowledge of healthy food for Vietnamese people and to enhance their knowledge and awareness in relation to nutrition and food safety, for improving public health.


Presentations

Conference: International Conference on Food safety and sanitation in the supply chain in the Mekong Delta, MKU, Vietnam, 2020
Titles:

 • The trends and drivers effecting to food safety in developing countries, by Vuong Bao Thy and Jamuna Prakash
 • Food safety regulations based on real science (PDF), by Vuong Bao Thy and Huub Lelieveld
 • Food safety issues in food production of animal origin from farm to plate, by Vuong Bao Thy, Predith Michael and Wanchana Pinkawe

International Conference on Food safety and sanitation in the supply chain in the Mekong Delta, MKU, Vietnam (2020)International Conference on Food safety and sanitation in the supply chain in the Mekong Delta, MKU, Vietnam (2020)Publications

Title: Covid-19: Food Safety in global food supply chain
Authors: Franco Pedreschi Placencia, Vuong Bao Thy and Huub Lelieveld
Publication and Date: Journal of Mekong University Science, 22, 26-36, 2021

Title: A textbook of nutrition for Vietnamese students
Authors: Vuong Bao Thy, Jamuna Prakash and Nguyen Buu Huan
Publication and Date: Latvia, Lambert Academic Publishing ISBN 978-620-2-52353-0, 2020

Title: An English-Vietnamese textbook for science of nutrition: A healthy food guide for students
Authors: Vuong Bao Thy, Jamuna Prakash and Nguyen Buu Huan
Publication and Date: Latvia, Lambert Academic Publishing ISBN 978-620-2-53162-7, 2020

Title: Why harmonize food regulations and how to make it work
Authors: Huub Lelieveld and Vuong Bao Thy
Publication and Date: Journal of Mekong University Science, 21, 56-64, 2021
Download (PDF, Vietnamese)

Title: English for nutrition and food science: A guide for Vietnamese students
Authors: Vuong Bao Thy and Nguyen Buu Huan
Publication and Date: Latvia, Lambert Academic Publishing ISBN 978-620-2-53145-0, 2020

Title: English for techno-food processing: A practical guide for Vietnamese students
Authors: Vuong Bao Thy and Nguyen Buu Huan
Publication and Date: Latvia, Lambert Academic Publishing. ISBN 978-620-2-52709-5, 2020


Đại sứ

Ts. Vương Bảo Thy
Giảng viên / Trưởng Khoa Khoa học Sức khỏe
Trường Đại học Cửu Long
Vĩnh Long, Việt Nam

Báo cáo của Đại sứ

Với tư cách Đại sứ GHI tại Việt Nam, tôi nhận thấy vai trò quan trọng của Sáng kiến Hòa hợp Toàn cầu (GHI), tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, bao gồm các nhà khoa học tham gia đóng góp vào việc thúc đẩy hài hòa các quy định và pháp luật về an toàn thực phẩm toàn cầu. Đồng thời, GHI được biết đến trong nỗ lực phát triển sự đồng thuận khoa học về các vấn đề an toàn thực phẩm chính để vẫn đảm bảo an toàn trong khi giảm sự tiêu hủy thực phẩm không cần thiết, và hỗ trợ các quy định thực phẩm nhất quán, dựa trên khoa học.
Dựa trên hướng dẫn của GHI, tôi sẽ chịu trách nhiệm về các lĩnh vực sau:

Thúc đẩy các mục tiêu cụ thể mà GHI đóng góp theo nhiều cách khác nhau như:

 • Xuất bản GHI trên các tạp chí khoa học liên quan đến thực phẩm
 • Tham gia và đại diện GHI tại các hội nghị địa phương
 • Chia sẻ và phổ biến thông tin về các ấn phẩm GHI
 • Biên phiên dịch tài liệu GHI sang tiếng Việt

Xác định các chuyên gia trong khu vực của tôi, những người có thể tham gia một hoặc nhiều lĩnh vực sau:

 • Tham gia GHI với tư cách thành viên
 • Tham gia vào các hoạt động xây dựng sự đồng thuận thông qua các Nhóm Dự án GHI liên quan đến lĩnh vực khoa học chuyên môn của họ
 • Cũng cấp đánh giá chuyên môn về các tài liệu đồng thuận của GHI
 • Đóng vai trò là tác giả hoặc biên tập viên của sách GHI

Ts. Vương Bảo Thy là thành viên của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt Nam (VAFoST) và thành viên Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cửu Long.
Cô cũng là thành viên phụ trách của Dự án Thực Phẩm Cộng đồng với mục tiêu: cung cấp kiến thức khoa học chính xác và đáng tin cậy về thực phẩm lành mạnh cho người dân Việt Nam, nâng cao kiến thức và nhận thức của người dân về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng.


Báo cáo Hội thảo

Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng ở Đồng bằng sông Cửu Long, MKU, Việt Nam, 2020
Chủ đề:


Hội thảo khoa học quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng ở Đồng bằng sông Cửu Long, MKU, Việt Nam, (2020)Ấn phẩm Sách/Giáo trình

Tên: Giáo trình khoa học dinh dưỡng cho sinh viên Việt Nam
Tác giả: Vương Bảo Thy, Jamuna Prakash và Nguyễn Bửu Huân
Năm xuất bản: Latvia, Lambert Academic Publishing ISBN 978-620-2-52353-0, 2020

Tên: Giáo trình khoa học dinh dưỡng song ngữ Anh - Việt: Hướng dẫn thực phẩm lành mạnh cho sinh viên Việt Nam
Tác giả: Vương Bảo Thy, Jamuna Prakash và Nguyễn Bửu Huân
Năm xuất bản: Latvia, Lambert Academic Publishing ISBN 978-620-2-53162-7, 2020